Характеристика основних функціональних модулів обгортальних машин

Живильник — основним його призначенням є прийняття виробів від технологічних машин і подача їх на загортання. Поряд із цим в живильниках може здійснюватись орієнтація виробів із синхронізацією подачі їх і роботою секції загортання. Конструкція живильників залежить від виду і специфіки виробів, що пакуються. Поряд із цим для загортання одних і тих виробів застосовують машини із живильниками різних конструктивних схем. Це можна пояснити тим, що на підприємствах використовують машини не тільки вітчизняного виробництва, а і закордонного. А тому інколи складно пояснити напрямки розвитку конструктивних схем обгортання машин.

Проведений аналіз відомих зразків обгортальних машин дав можливість в наближеному варіанті зробити класифікацію живильників для дрібно-штучних виробів.

Будь-який живильник можна умовно поділити на чотири види характерних пристроїв — завант ажувальний, подавальний, орієнтуючий і синхронізуючий. Під час обгортання групи виробів подавальний пристрій виконує функцію групувального.

Часто в машинах одні і ті ж робочі органи живильника виконують функцію різних за призначенням елементів. Так, наприклад, синхро­нізуючі і подавальні пристрої є одночасно і орієнтуючими.

У вигляді завантажувального пристрою часто використовують бункер (для достатньо міцних виробів), або магазин чи стрічку (для крихких виробів).

Подавальними пристроями є конвеєри (стрічковий, пластинчастий) або вібролоток. Конвеєри виконують функцію і орієнтуючого пристрою.

Окремо встановлених орієнтуючих пристроїв в живильниках обгорт­кових машин здебільшого не застосовують. Орієнтуючі пристрої часто 244 є синхронізаторами або виконують і функції подавального конвеєра. Найбільш характерним прикладом такого універсального пристрою є подавальний диск із комірками.

Для синхронізації подачі з роботою машини можуть застосовуватись ланцюгові конвеєри, штовхачі, що здійснюють зворотно-поступальний рух, а також серводвигуни.

Таким чином, основними елементами живильників є: бункер, вібро­лоток, конвеєр і подавальний диск, шахта-магазин, штовхач.

Всі живильники обгорткових машин можна поділити на дві групи: живильники для поштучного пакування і живильники для групового пакування виробів.

Перша група живильників за конструктивними особливостями, які визначаються специфікою виробів, включають живильники для: плиткових виробів, для насипних виробів, для м’яких штучних виробів, для виробів, що формуються із монолітного джгута.

Живильники для плиткових виробів — це стрічкові або пластинчасті конвеєри, які виконують функції подачі, орієнтації і синхронізації. В нових моделях машин для обгортання шоколаду застосовують зде­більшого пластинчасті конвеєри із складним рухом пластин та із зво — ротно-поступальним рухом пластин. В першому випадку вироби перемі- іцаються періодично двома пластинами, що рухаються плоско-паралельно у вертикальній площині, а в другому — чотирма пластинами, дві з яких переміщаються зворотно-поступально (дві по вершині, дві по горизонталі).

Пластини, що переміщаються по вертикалі, підтримують шоколадні плитки, а пластини, що рухаються по горизонталі, переміщають плитки в напрямку до пристрою загортання. Найбільш раціональна є схема зі складним рухом пластин, яка виключає стирання виробів і забезпечує більш надійну фіксацію їх при русі.

М’які цукерки подаютьсявобгортальнумашину або вручну або задопомогою стрічкових конвеєрів. Застосування стрічкових конвеєрів дає можливість збільшити продуктивність, але призводить до стирання шару глазурі.

Для насипних твердих виробів застосовують живильники, до складу яких входять: бункер, вібролоток, подавальний диск із комірками, що здійснює періодичний обертальний рух.

Існують також живильники, в яких замість вібролотків застосовуют ь канавчастий конвеєр (для таблетованих виробів). Однак така подача має значні недоліки в неефективному заповнені комірок диска виробами.

Для пласких виробів застосовують живильники, до складу яких входять: бункер, багатоканавчастий конвеєр і ланцюговий конвеєр із періодичним рухом. Коефіцієнт заповнення такого живильника дорівнює одиниці. Поряд із ним він є габаритним і застосовується при малих швидкостях.

Живильники для продукції, що подається монолітним джгутом, складаються із двох пар роликів — формувальних і подавальних; ножа і штовхана, що видає виріб у загорткову секцію.

Живильники машин для загортання групи виробів поділяються на дві основні групи: живильники, що завантажуються насипом, і живильники, що завантажуються попередньо зорієнтованими виробами.

Перша група живильників складається із завантажувального бункера; багатоканавчастого конвеєра, в якого несучим органом є вібропластина; групуючого обмежувача і конвеєра з люльками.

Живильники другої групи складаються із завантажувальних шахт — магазинів; пластин-штовхачів, що формують стопки виробів і є подавальними і групуючими механізмами, а також конвеєра, що здійснює періодичний рух.

Нарис. 3.128 наведена класифікація живильників обгорткових машин, а на рис. 3.129 — класифікація елементів живильника. На даних схемах прийняті такі умовні позначення: Р — ролики; Н — ніж; Ш — штовхач; М — магазин; РО — ручна операція; ПК — пластинчастий конвеєр; СК — стрічковий конвеєр; ЛК — ланцюговий конвеєр; Д — диск; BJ1 — вібролоток; ОС — опускний столик; Б — бункер; КК — канавчастий

Характеристика основних функціональних модулів обгортальних машин

Рис. 3.128. Класифікація живильників обгорткових машин 246

Характеристика основних функціональних модулів обгортальних машин

Рис. 3.129. Класифікація елементів живильника

конвеєр. Індекси 1, 2, 3 і 4 відповідають операції завантаження, подачі, орієнтації і синхронізації руху виробів.

Комментарии закрыты.