Пристрої внутрішньомашинного транспортування

Під час обгортан ня вироби постійно змінюють своє положення. І снують такі зразки машин, в яких деякі операції загортання і транспортування суміщені, тобто виконуються одночасно.

Пристрої внутрішньомашинного транспортування поділяються на дві основні групи—пристрої з періодичним рухом і пристрої з безперервним рухом робочих органів. Машини для обгортання дрібно-штучних виробів здебільшого укомплектовані пристроями транспортування періодичного руху. Це можна пояснити тим, що більшість операцій, особливо операцію передачі виробу із живильника в секцію загортання, важко виконати при безперервному русі виробу.

Транспортувальні пристрої з періодичн им рухом поділяють на пристрої з одним напрямком руху робочих органів і з різними напрямками. До першої групи належать ротори, до другої — щипці і штовхачі.

Ротори — це найбільш поширений тип транспортувальних пристроїв

секцій обгортання. Багатопозиційні ротори періодичного обертання найчастіше вст ановлюються в обгортальні машини для міцних виробів.

Основною перевагою ротора є те, що кожна пара лапок працює незалежно від інших. Кожна пара лапок, прийнявши виріб, переміщає його по всіх позиціях процесу обгортання. Такий принцип дає можливість суміщувати ряд операцій, виключає холостий хід транспортуючих органів. При використанні ротора є можливість сутгєво підвищити продуктивність машини. Немаловажною перевагою ротора є і те, що виріб під час обгортання постійно зафіксований лапками.

Ротори поділяються залежно від площини обертання — на вертикальні і горизонтальні. З точки зору конструкції вертикальні ротори мають перевагу в порівнянні з горизонтальними. При застосуванні горизонтального ротора потрібно розташувати один із робочих органів у просторі між лапками і віссю ротора (при обгортанні «в перекручування»— головку перекручування, при обгортанні «в носок» — головку для обгортання «в носок»). Таке компонування призводить до збільшення розмірів ротора. Зменшення розмірів ротора (вертикальний ротор) призводить до зменшення інерційних навантажень і зношування деталей привода ротора. Зменшення діамет ра ротора також зменшує відцентрові сили, що виштовхують вироби із захоплювачів ротора. Це дає можливість зменшити силу стискання виробів лапками, що має важливе технологічне значення.

Транспортуючі пристрої з різним напрямом руху робочих органів облаштовані щипцями і штовхачами. Щипці здійснюють коливальні рухи і передають один другому вироби, що проходять різні стадії обгортання. На рис. 3.130 наведено схему переміщення виробів транспортуючим пристроєм із різним напрямком руху робочих органів.

Основними елементами цього пристрою є чотири пари лапок 1-2, 3-4, 5-6 і 7-8. Лапки 1, 3, 5 і 7 жорстко закріплені на напрямній 18 і лапки 2, 4 і 8 підпружинені. Корпуси 12, 15 і 17 цих лапок і лапка 6 закріплені на напрямних 11. Напрямні 18 і 11 розташовані на повзуні 13, який здійснює зворотно — поступальний рух у горизонтальній площині по напрямній 16.

Рух повзуна 13 передається від кулачкового механізму через важіль 14.

Крім цього, від кулачків через важелі 9 і 10 напрямні 18 і 11 одержують зворотно-поступальний рух в напрямку, перпендикулярному до напрямку руху повзуна 13. Відстань між лапками кожної пари регулюється залежно від розмірів виробу.

Пристрій працює наступним чином. При русі повзуна 13 вліво лапки кожної пари зближаються і захоплюють вироби, які знаходяться нарізних 248

Пристрої внутрішньомашинного транспортування

Рис. 3.130. Транспортуючий пристрій із різним напрямом руху робочих органів

249

позиціях загортання. Потім всі чотири пари лапок рухаються догори і переносять вироби так, що кожна із них переміщається із попередньої позиції в наступну. В подальшому лапки кожної пари відходять на деяку відстань одна від іншої, звільняють виріб і рухаються разом із повзуном 13 вправо, після чого повертаються в початкове положення.

Основним недоліком щипців є наявність холостого ходу, витрати часу на передачу виробу і можливість порушення фіксації виробу в момент передачі із одних щипців у інші.

Транспортуючі пристрої з безперервним рухом робочих органів також можуть бути роторними і лінійними.

Такі пристрої мають ряд суттєвих переваг в порівнянні з пристроями періодичної дії: зменшення інерційних навантажень, виконання операцій транспортування разом із операціями обгортання, значно більша про­дуктивність, але і значно більша вартість машин.

Комментарии закрыты.